ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Vážení klienti, odběratelé emialů, návštěvníci našich webových stránek - jste zároveň těmi, jejichž osobní údaje zpracováváme a zároveň zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.
Prosíme vás, abyste věnovali pozornost našim principům ochrany osobních údajů, které jsou v souladu s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Seznamte se také s právy, která vám toto nařízení zajišťuje.
Kdo je správce?
Společnost Penzion Farma s.r.o., IČO 09881859, s registrovaným sídlem v České Žleby ev. č. 3, 384 51 Stožec, je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Provozujeme internetové stránky www.penzionfarma.cz. Jako správci vašich osobních údajů stanovujeme způsoby a účely jejich zpracování, dobu, po kterou budou údaje uchovávány, a také výběr dalších zpracovatelů, kteří nám v procesu zpracování budou pomáhat.
Kontaktní údaje
V případě, že byste během zpracování vašich osobních údajů potřebovali s námi komunikovat, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese rezervace@penzionfarma.cz.
Prohlášení
Prohlašujeme, že v naší roli správce vašich osobních dat dodržujeme všechny právní požadavky stanovené aktuální legislativou, včetně zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR. To zahrnuje:
Zpracování vašich osobních údajů bude probíhat výhradně na základě legitimního základu, jako je oprávněný zájem, nutnost pro plnění smlouvy, zákonná povinnost, nebo na základě vašeho explicitního souhlasu.
Před zahájením zpracování vašich údajů splníme informační povinnost dle článku 13 GDPR a zajistíme vám podporu při uplatňování a realizaci vašich práv v souladu s ochranou osobních údajů a GDPR.
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme za několika účely, a to z důvodu:
Poskytování služeb a plnění smluvních závazků: Pro tento účel uchováváme vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, které jsou nezbytné pro realizaci smlouvy, například pro rezervaci služeb jako jsou masáže, wellness, sportoviště, lekce, semináře, akce či kurzy, a pro komunikaci související s těmito službami.
Ubytovací služby: Když se ubytujete v Penzionu Farma, zpracováváme údaje jako dobu pobytu, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu či bydliště, číslo občanského průkazu nebo pasu, a e-mail, které potřebujeme pro plnění smlouvy. Tyto informace jsou dále zaznamenány do evidenční knihy podle § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích, a to na dobu 6 let od posledního zápisu. Pro cizince platí specifické požadavky podle § 101 zákona o pobytu cizinců.
Vedení účetnictví: Vaše fakturační údaje zpracováváme, abychom splnili zákonné povinnosti týkající se vystavování a evidence daňových dokladů.
Marketing: Osobní údaje využité pro marketingové účely, jako jsou e-mail a jméno s příjmením, slouží pro přímý marketing, tj. zasílání obchodních sdělení. Pokud jste našimi zákazníky, informace vám zasíláme na základě oprávněného zájmu. Pokud nejste našimi zákazníky, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 2 let od udělení. Souhlas je možné kdykoliv odvolat.
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nutnou pro splnění uvedených účelů, případně po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy nebo dobu, kterou jsme specifikovali pro konkrétní případy.
Cookies - zásady používání
Osobní údaje, které Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google, Facebook, Seznam. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.
Naše webové stránky používají dva typy cookies: dočasné a trvalé. Dočasné cookies, známé také jako session cookies, jsou uchovávány ve vašem zařízení pouze do té doby, dokud nezavřete webový prohlížeč. Tyto cookies jsou klíčové pro správné fungování našich stránek, umožňují přechod mezi jednotlivými stránkami bez ztráty již zadaných informací a minimalizují potřebu opětovného zadávání dat.
Na druhou stranu, trvalé cookies zůstávají uložené ve vašem zařízení i po zavření prohlížeče a pomáhají nám vaše zařízení rozpoznat při vaší další návštěvě našeho webu. Tyto cookies však neumožňují osobní identifikaci. Díky nim můžeme naše stránky lépe přizpůsobit vašim preferencím, ale zároveň zachováváme veškerá data v anonymizované formě a nekombinujeme je s žádnými dalšími údaji.
nám poskytnete, zpracováváme za několika účely, a to z důvodu:
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Maximalizujeme ochranu vašich osobních údajů využitím nejmodernějších technologií, které reflektují současný vývoj v oblasti bezpečnosti. K vašim datům přistupujeme s takovou péčí, jako by byla naše vlastní. Implementovali jsme a neustále udržujeme všechna dostupná technická a organizační opatření, aby bylo zabráněno jejich zneužití, poškození či ztrátě.

Předání osobních údajů třetím stranám:

Přístup k vašim datům mají pouze naši zaměstnanci. V případě potřeby specifických zpracovatelských operací, které nejsme schopni zajistit sami, spolupracujeme se zpracovateli a poskytovateli služeb, kteří se specializují na ochranu dat a disponují pokročilejšími technologiemi. Mezi tyto partnery patří Google Inc., Facebook Ireland Ltd, platforma Better Hotel a naši poskytovatelé účetních a daňových služeb.

V případě, že se zúčastníte našich kurzů nebo akcí, mohou mít přístup k vašim kontaktním údajům také externí lektoři, trenéři nebo terapeuti, aby vás mohli v případě potřeby kontaktovat.
Plánujeme-li v budoucnosti rozšíření našich služeb o další aplikace nebo zpracovatele, zaručujeme, že při jejich výběru budeme uplatňovat stejně přísné požadavky na bezpečnost a kvalitu zpracování, jako máme pro sebe.
Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: rezervace@penzionfarma.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup k osobním údajům nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Právo na výmaz (být zapomenut/a)
Máte také právo požadovat výmaz svých osobních údajů, známé také jako „právo být zapomenut“. I když bychom neradi přišli o kontakt s vámi, respektujeme vaše rozhodnutí a v případě vašeho přání odstraníme veškeré vaše údaje z našeho systému i systémů našich zpracovatelů.

Proces výmazu vašich údajů může trvat až 90 dní, během kterých zajistíme odstranění všech informací. Pokud jsou některé údaje chráněny zákonnou povinností, například údaje na vystavených daňových dokladech, tyto údaje smazat nemůžeme, dokud to zákon neumožní. O všech těchto krocích a dokončení procesu výmazu vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte obavy, že nezpracováváme vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy, máte plné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů kdykoliv. Přesto bychom ocenili, pokud byste nás o vašich obavách informovali nejprve, aby nám byla dána možnost jakékoli situaci vyřešit a případná nedorozumění odstranit. Vážíme si otevřené komunikace s vámi a jsme připraveni podniknout potřebné kroky pro napravení situace.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
Odesíláme vám e-maily s nabídkami, informacemi a službami v případě, že jste našimi zákazníky, což považujeme za náš oprávněný zájem. Jestliže ještě nejste naším zákazníkem, takové e-maily vám zasíláme pouze s vaším výslovným souhlasem. Bez ohledu na to, ve které skupině se nacházíte, máte kdykoliv možnost odhlásit se z odběru těchto e-mailů jednoduše tak, že nám odpovíte s uvedením slova "NE" v předmětu e-mailu.
Mlčenlivost
Chceme vás ujistit, že všichni pracovníci a spolupracovníci, kteří přicházejí do styku s vašimi osobními údaji, jsou vázáni povinností mlčenlivosti ohledně těchto údajů a souvisejících bezpečnostních opatření. Tato povinnost zachování tajemství přetrvává i po ukončení naší spolupráce. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme vaše osobní informace sdílet s žádnou třetí stranou.

Uvedená pravidla pro zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 10. března 2024.
Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti vykonává:
penzion Farma s.r.o.
odpovědná osoba Diana Pospíchalová,
rezervace@penzionfarma.cz, tel. +420 603 182 225

Penzion Farma Žleby 
Zásady ochrany osobních údajůUbytovací řád
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram